JAVNI KONKURS

Broj: 02-865/20

Na osnovu člana 8. stav (1) tačka 4. i člana 26. stav (1) Zakona o javnim preduzećima u FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 8/05, 29/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8.  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima  Federacije  Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 12/03, 34/03 i 65/13), Odluke o raspisivanju javnog konkursa broj 02-863/20, a u skladu s članom 16.  Statuta JP „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o.(„Službene novine Federacije BiH“ br. 29/09, 98/13  i 32/14), Nadzorni odbor raspisuje


J A V N I   K O N K U R S

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVE ODBORA ZA REVIZIJU JP „FILMSKI CENTAR SARAJEVO“ D.O.O.


Objavljuje se Konkurs za izbor i imenovanje kandidata za upražnjene pozicije Odbora za reviziju Javnog preduzeća „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o. i to:


       1. Predsjednik Odbora za reviziju…………………………….1 izvršilac
        2. Član Odbora za reviziju…………………………………….. 2 izvršioca

I. Opis pozicije: propisan članom 28. Zakona o javnim preduzećima u FBIH („Službene novine Federacije BiH, broj 8/05 i 81/08)


II. Kandidati za imenovanje na navedene pozicije moraju ispunjavati opće uslove i to:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci – original ili ovjerena kopija);
 • da je osoba starija od 18 godina, a mlađa od 65 godina na dan imenovanja (dokaz: Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerena kopija);
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH (bilo na nivo države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: izjava kandidata svojeručno potpisana, a potpis na izjavi ovjeren od strane nadležnog organa, ne starija od šest mjeseci);
 • da se na kandidata ne odnosi član IX točka 1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata svojeručno potpisana, a potpis na izjavi ovjeren od strane nadležnog organa, ne starija od šest mjeseci);
 • da nije na funkciji na političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 34/03 i 65/13), (dokaz: izjava kandidata svojeručno potpisana, a potpis na izjavi ovjeren od strane nadležnog organa, ne starija od šest mjeseci);
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u člana Odbora za reviziju JP „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o. pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne (dokaz: izjava kandidata svojeručno potpisana, a potpis na izjavi ovjeren od strane nadležnog organa, ne starija od šest mjeseci);  
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak (dokaz: uvjerenje nadležnog Suda o nevođenju krivičnog postupka, ne starija od tri mjeseca)
 • da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje dužnosti iz nadležnosti Odbora za reviziju ( dokaz: izjava kandidata svojeručno potpisana, a potpis na izjavi ovjeren od strane nadležnog organa, ne starija od šest mjeseci);
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/08), (dokaz: izjava kandidata svojeručno potpisana, a potpis na izjavi ovjeren od strane nadležnog organa, ne starija od šest mjeseci).III. Pored navedenih općih uslova kandidat mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove:


Za poziciju predsjednik Odbora za reviziju: 

 • da ima završenu visoku školsku spremu – VSS ekonomskog ili pravnog smjera (dokaz: ovjerena kopija diplome ne starija od šest mjeseci);
 • najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva (dokaz: potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu, original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
 • da poznaje stručna znanja vezana za sadržaj i način rada organa upravljanja privrednih društava (dokaz: izjava ili pismena preporuka poslodavca);
 • da ima sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno vršenje dužnosti i sposobnost nepristrasnog donošenja odluka na poziciju na koju aplicira (dokaz: izjava ili pismena preporuka poslodavca).


Za poziciju člana Odbora za reviziju:

 • da ima završenu visoku školsku spremu – VSS ekonomskog ili pravnog smjera (dokaz: ovjerena kopija diplome ne starija od šest mjeseci);
 • da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva (dokaz: potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu, orginal ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
 • da poznaje stručna znanja vezana za sadržaj i način rada organa upravljanja privrednih društava (dokaz: izjava ili pismena preporuka poslodavca);
 • da ima sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno vršenje dužnosti i sposobnost nepristrasnog donošenja odluka na poziciju na koju aplicira (dokaz: izjava ili pismena preporuka poslodavca).

IV. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata na intervjuu uzet će se u obzir i sljedeće: 

 • stručne i iskustvene sposobnosti za razumijevanje poslovnih izvještaja i vršenje finansijskog nadzora, te poznavanje zakona i propisa na području djelovanja Odbora za reviziju;
 • prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno vršenje dužnosti;
 • sposobnost odlučnog i nepristrasnog donošenja odluka;
 • posjedovanje certifikata za samostalnog računovođu i nezavisnog revizora.

Svi kandidati koji ispune formalne uslove Konkursa i uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju u roku od četrnaest (14) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Prijave kandidata s kojima se ne stupi u kontakt u navedenom roku se neće uzimati u razmatranje u daljem postupku izbora. Pozvani kandidati koji ne pristupe na zakazani intervju, smatrat će se da su odustali od konkursa.

V. Mandat predsjednika i članova Odbora za reviziju traje četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

VI. Kandidati su dužni da uz prijavu na Konkurs dostave kraću biografiju, adresu i kontakt telefon kao i originalne ili ovjerene kopije dokumenata kojim se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, koji su navedeni kao dokazi.

VII. Konkurs će biti objavljen u jednom dnevnom listu, u „Službenim novinama Federacije BiH“ i na web stranici preduzeća. Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednje objave.

Kovertirane prijave s traženim dokazima dostaviti isključivo preporučenom pošiljkom na adresu:

JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o.

Ul. Dženetića Čikma broj 12

71000 Sarajevo

sa naznakom

Prijava na „Konkurs za izbor i imenovanje za predsjednika i članova Odbora za reviziju JP „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o.

-NE OTVARATI-

Na poleđini koverte naznačiti ime i prezime podnosioca prijave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

         PREDSJEDNIK

NADZORNOG  ODBOR

    Slaven Knezović

EN