December 2020

Broj: 02-862/20 Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",

Broj: 02-865/20 Na osnovu člana 8. stav (1) tačka 4. i člana 26. stav (1) Zakona o javnim preduzećima u FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 8/05, 29/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8.  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima  Federacije

EN